EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

O konferencii TOP

Vážené dámy, vážení páni,
Slovensko je svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov na obyvateľa. Životný cyklus automobilu, od jeho výroby cez používanie až po spravovanie starých vozidiel, prináša so sebou aj množstvá odpadov, ktoré negatívne ovplyvňujú stav životného prostredia. Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a zelenej ekonomiky kladie stále väčší dôraz na efektívne zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov prevádzkovania automobilov na životné prostredie.

Dvadsiaty tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného ročníka TOP 2017 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu automobilu.

Záštitu nad konferenciou prevzali
minister životného prostredia Slovenskej republiky, László Sólymos
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer

Zameranie konferencie

Hlavná téma
Automobilový priemysel - dopady na životné prostredie

Odborné témy
1. Zelená ekonomika a obehové hospodárstvo východiská, problémy a perspektívy
 • recyklujúca spoločnosť
 • obehové hospodárstvo
 • predchádzanie vzniku odpadov
 • rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS, EKO LABEL, zelené obstarávanie,... )
 • najlepšie dostupné technológie (BAT, BREF,... )
2. Odpady z automobilového priemyslu
 • odpady v životnom cykle automobilu
 • technológie a zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo starých vozidiel
3. Elektromobilita a životné prostredie
4. Materiálové zhodnocovanie odpadu recyklácia, opätovné použitie, ...
 • komunálne odpady - kritická komodita v systéme odpadov
- povinne triedené odpady - papier, sklo, plasty, kovy
- biologicky rozložiteľný odpad
 • osobitné prúdy odpadov - elektroodpad, batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky, odpady z obalov, odpad z neobalových výrobkov, odpadové oleje, staré vozidlá
 • stavebné odpady a odpady z demolácií - významný prúd odpadov národného hospodárstva
 • priemyselné odpady
5. Odpady ako významný zdroj energie
 • technológie a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov
 • stav konca odpadu, alternatívne (TAP) a druhotné palivá (tuhé, kvapalné a plynné)
6. Obnoviteľné zdroje energie
 • efektívnosť a dopady využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • technológie a zariadenia pre obnoviteľné zdroje energie

Rokovacie jazyky
slovenský, český, anglický jazyk
Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018